Over Avicenna College

Wat is het Avicenna College voor een school?

Het Avicenna College organiseert excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden van de Nederlandse samenleving.

De school en het onderwijs voldoen aan de aan de eisen die de wetgever / inspectie voor het onderwijs stelt. Bij de vormgeving van het onderwijs worden beproefde moderne lesmethoden en gemotiveerde bevoegde / bekwame leraren ingezet. De school heeft een mediatheek op beide locaties, moderne onderwijs- en ondersteuningsmiddelen als computers en touchscreens. 

Het onderwijs is zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Het beste wordt uit het kind gehaald door aan te sluiten bij het niveau en het tempo van het kind. We zorgen ervoor dat het kind goed op niveau geplaatst kan worden en vervolgens op zijn/haar behoefte afgestemd onderwijs krijgt. Onderwijs dus waar hij/zij het meest van leert.

In het onderwijs wordt naast de schoolse vakken veel aandacht  besteed aan vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen gedrag. Het gaat hier om vaardigheden die naar onze overtuiging, naast inhoudelijke kennis van zaken, in grote mate het succes in het latere (werkzame) leven bepalen.

Veel aandacht wordt geschonken aan een veilig pedagogisch klimaat. Een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen in zijn of haar omgeving. De vormgeving van de islamitische identiteit speelt hierbij een rol. Het lerarenteam van de school bestaat voor 80% uit moslims. Zij zijn als rolmodel herkenbaar voor de leerlingen in het geloof en in normen en waarden.

Onze doelstelling is de leerlingen te ondersteunen bij de integratie en emancipatie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen islamitische identiteit. De islamitische levensovertuiging brengen we tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop we in de school samenleven. De islam is de basis van ons handelen. In de opvoeding en in de praktijk van elke dag worden wij geïnspireerd en geleid door de woorden van de profeet.

Het Avicenna College biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs gekoppeld aan de islamitische levensovertuiging.

Voor het Avicenna College staat de islam voor: een religie van vrede, liefde en geweldloosheid, die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Wij streven naar goed gedrag naar alle mensen toe, ongeacht hun afkomst, religie, cultuur, geaardheid, enz. De perfecte omgangsvormen van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zijn ons hierin tot voorbeeld. Vanuit de islam zal de school, als maatschappelijke organisatie, zich te allen tijden uitspreken tegen elke vorm van geweld.

De leerlingen van het Avicenna College worden uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om moslim te zijn in Nederland en hoe zij met hun achtergrond een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Zelfbewustwording door verdieping van de identiteit, met als doel volwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving.

Respect voor de mens en het milieu staan in deze opvatting centraal. Onderdelen daarvan zijn de ontwikkeling van innerlijke en uiterlijke reinheid. Het verwerven van kennis is een verplichting binnen de islam. Kennis kan een grotere mate van bewustwording en een gezonde en rustige ontwikkeling van de leerlingen bevorderen.

''O mensen, Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de vroomste.'' (49/13)

De identiteit wordt in de dagelijkse gang van zaken op school zichtbaar.

  • Godsdienst: tijdens het vak godsdienst leren de kinderen de basis van de islam.
  • Turks & Arabisch: de vakken Turks en Arabisch bieden jongeren de kans om hun moedertaal beter te kunnen beheersen.
  • Gescheiden gym- & zwemlessen: sportactiviteiten worden gescheiden gehouden. Zo houden wij rekening met de gevoeligheden tussen jongens en meisjes.
  • Themaweken: tijdens deze weken worden verschillende thema's extra belicht binnen de hele school.
  • Vakoverstijgend islamitisch onderwijs: ook bij vakken als biologie en maatschappijleer wordt er rekening gehouden met islamitische gevoeligheden.
  • Hadith van de week: iedere week krijgen de jongeren een hadith mee via Facebook, de website en school. Dit doen wij met als doel de jongeren bewuster te maken van verschillende hadith.
  • Kledingvoorschriften: zowel voor jongens als voor meisjes gelden kledingvoorschriften conform de islam.
  • Edhan: iedere grote pauze wordt door een leerling de edhan (oproep tot het gebed) voorgelezen.

Naast het organiseren van hoogwaardig onderwijs stelt de school zich tot doel de leerlingen te stimuleren gezond te leven en aan sport te doen. De sporten die worden aangeboden zijn: voetbal, zwemmen. De leerlingen worden in staat gesteld om niet alleen een diploma op school te halen, maar ook een bepaald niveau in sport. Ook kunnen leerlingen kiezen voor activiteiten in de sfeer van kunst en beeldende vorming. Naast de lestijd worden diverse workshops aangeboden.

De leerlingen worden gestimuleerd deel te nemen aan de leerlingraad. Een goedlopende leerlingraad, waar vanuit kinderen daadwerkelijk meedenken over de kwaliteit van het onderwijs en de school, wordt van groot belang geacht.  Voor de kinderen die dat nodig hebben, organiseert de school huiswerkklassen en huiswerktoezicht. Hier wordt begeleiding geboden bij het huiswerk maken. Waar nodig worden studievaardigheden aangeleerd en er wordt bijles gegeven in de kernvakken.

Essentieel in de opvoeding en de schoolcarrière van onze leerlingen is de samenwerking met de ouders. De school informeert, betrekt de ouders bij de opvoeding. De mentor heeft een sleutelrol in het contact met de ouders en maakt  afspraken met de ouders.

Ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De ouders kunnen hun kinderen volgen via het leerlingvolgsysteem Magister. Ouders weten dat ze een rol hebben in de ondersteuning en stimulering van hun kind om naar school te gaan en daar prestaties te leveren. Waar ouders dat nodig hebben worden activiteiten aangeboden in het omgaan met Magister, huiswerkbegeleiding en Nederlands.

De school heeft een visie op zorg en leerlingbegeleiding, beschreven in het zorgplan. Intern zijn de nodige functionarissen  benoemd en extern zijn de nodige samenwerkingsrelaties aangegaan om het zorgplan uit te kunnen voeren.

Voortgezet islamitisch onderwijs wordt alleen georganiseerd door het Avicenna College in Rotterdam. Het Avicenna College is daarmee een unieke school in Nederland.

Avicenna College voor excellent, ambitieus, islamitisch onderwijs.

Wij gaan ervoor! U ook?