Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is belangrijk

Medewerkers en directie van het Avicenna College streven naar structurele en duurzame ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid heeft niet alleen te maken met school gerelateerde zaken (zoals onder andere zorgen dat het kind op tijd is, huiswerk maakt en alle schoolmaterialen zoals boeken en schriften heeft). Ook vertaalt het zich in een thuissituatie waarin de voorwaarden aanwezig zijn waaronder het kind fysiek en mentaal mee kan komen op school (zoals onder andere gezonde voeding geven, sporten faciliteren en het kind helpen bij identiteitsvorming en geloofsbeleving). 
Een sterke ouderbetrokkenheid leidt tot betere prestaties van het kind/de leerling en levert op die manier een bijdrage aan de doelstelling van de school: leerlingen van Avicenna College zijn succesvolle burgers en hebben een meerwaarde in de Rotterdamse samenleving. 

Een grote betrokkenheid zien wij als een verplichting van ouders. In de eerste plaats jegens hun kind, dat zij in staat moeten stellen om de school zo succesvol mogelijk af te ronden. Ten tweede vanwege de voorbeeldfunctie die iedere ouder voor zijn kind heeft. Voorts is er, mede vanwege het bijzondere karakter van de school, ook een éxtra verantwoordelijkheid van de ouders. Het is een bewuste keuze om hun kind op de islamitische school voor voortgezet onderwijs in te schrijven. Dat mag zich uiten in een sterke ouderbetrokkenheid en participatie op school.

Om ouders te stimuleren hun betrokkenheid in praktijk te brengen en wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken, is met ingang van het schooljaar 2016 – 2017 een gedragscode van kracht. Daarin zijn de afspraken tussen ouders en school vastgelegd. Deze gedragscode geldt niet alleen voor de ouders van nieuwe leerlingen, maar ook voor ouders van leerlingen die hun schoolloopbaan bij het Avicenna College al gestart zijn. Deze gedragscode is de basis voor het handelen en gedrag van de ouders in zaken die gerelateerd zijn aan school.

Ouders worden geacht zich altijd bewust te zijn van de islamitische voorbeeldfunctie die zij hebben ten aanzien van hun kind. Dat vertaalt zich in respectvol handelen naar elkaar en anderen, naar het stimuleren van hun kinderen en het nakomen van gedane beloftes.

Ouders worden daarnaast opgeroepen om actief te participeren op school. Dit kan op de volgende manieren:

·      via deelname aan de ouderraad of de medezeggenschapsraad;

·      door te ondersteunen bij diverse activiteiten op school of aan school gerelateerde activiteiten buiten de school;

·      door aanwezig te zijn bij de gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten die vanuit school plaatsvinden.

Om dit concreet vorm te geven worden (in de gedragscode) met ouders de nu volgende afspraken gemaakt.

Gedragscode

Als ouder van een leerling van het Avicenna College heeft u bewust gekozen voor een school waarin de islamitische identiteit leidend is. U waardeert de school voor haar inzet om uw kind te onderwijzen en te ondersteunen in zijn opleiding en de ontwikkeling van zijn islamitische identiteit.  Dit laat u blijken door in relatie tot school een goed voorbeeld te zijn voor uw kind en alle medewerkers van de school met respect en vertrouwen te bejegenen. U realiseert zich dat de school en u een gezamenlijk doel hebben: werken aan een succesvolle schoolcarrière van het kind. Daarom heeft u met de school de volgende afspraken gemaakt:

1)      Ondersteunen van uw kind

U belooft dat u uw kind ondersteunt in de zaken die van belang zijn om goed te kunnen meedoen op school. U bent op de hoogte van de schoolregels, de gang van zaken rondom school en de schoolvorderingen van uw kind. Dat betekent dat u: 
- ervoor zorgt dat uw kind deel kan nemen aan de lessen en excursies en de benodigde materialen daarvoor aanwezig zijn;
- aanwezig bent bij de rapportbesprekingen;
- met uw kind en met de mentor overlegt wanneer het niet goed gaat op school.

2)      Contact met de medewerkers van de school

In het contact met de medewerkers van de school gedraagt u zich als een goed ouder. U bent u bewust van de voorbeeldfunctie voor uw kind en andere ouders. Daarom 
- gedraagt u zich  respectvol en beheerst, ook bij conflicten;
- roddelt u niet over andere ouders, over medewerkers van de school of over leerlingen, maar gaat u in gesprek en meldt  u ongewenste zaken aan de schoolleiding; 
- komt u uw beloftes na.

3)      Betrokken zijn bij de school

U belooft dat u vanuit uw rol als ouder de school zult helpen haar taken uit te kunnen voeren en goed onderwijs te kunnen geven aan uw kind. Daarvoor is het van belang dat u:
- de mails en brieven leest die verstuurd worden vanuit de school, de MR en de ouderraad. Als u de communicatie niet begrijpt, dan neemt u contact op met de afzender en vraagt u om toelichting;
-  de speciale ouderavonden en themabijeenkomsten bijwoont, waarop u mee kunt denken over onderwerpen die spelen op school en op die manier kunt bijdragen aan een goede school;
- een actieve rol vervult die bij u past, als u daartoe de mogelijkheden hebt en als dat van u gevraagd wordt. Dat kan door zitting te nemen in de ouderraad of de MR, of te ondersteunen bij buitenschoolse activiteiten.

Bij alles wat u doet in relatie tot de school probeert u een goed voorbeeld te zijn voor uw kind. Dit stimuleert hem of haar zijn/haar best te doen op school en op te groeien tot een zelfstandig persoon met een sterke islamitische identiteit.

De ouderraad is bereikbaar via de voorzitter, email: ouderraad@avicenna-college.com