Kwaliteit van het onderwijs

Kwaliteit van het onderwijs 

De inspectie is lovend over de postieve ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs op het Avicenna College.

In het schooljaar 2013-2014 heeft de Opperd een basisarrangement van de onderwijsinspectie gekregen. Alle afdelingen van het onderwijs hebben hiermee een voldoende behaald. In het schooljaar 2014-2015 heeft de onderwijsinspectie opnieuw de school bezocht voor een periodiek onderzoek. Hierbij was de inspectie lovend over de vooruitgang die in één schooljaar behaald is. Hiermee heeft de school twee jaar op rij een voldoende gekregen op alle niveaus van het onderwijs. De inspectie heeft verschillende lesbezoeken afgelegd. Hieruit kwam naar voren dat er goed les wordt gegeven. Met name was de inspectie tevreden over de eenduidigheid in de lessen, de differentiatie in de klassen, het gebruik van RTTI, het multimediagebruik en de wijze waarop gereflecteerd wordt. De inspectie was ook onder de indruk van de leerlingen. Wij zijn trots op de erkenning van de inspectie en gaan door met de kwaliteitsverbeteringen op onze school. 

Het Avicenna College is een school die goed en modern onderwijs geeft en die de zorg voor de ontwikkeling van de leerling serieus neemt. Hierbij is het streven om zoveel mogelijk verschillende leerlingen, met hun uiteenlopende talenten en mogelijkheden, de kans te geven om zich in een vertrouwde omgeving optimaal te ontplooien. Het Avicenna College biedt onderwijs gericht op het niveau van de leerling. Nadat het niveau van de leerling is onderzocht middels toetsen en observaties, wordt binnen de klas op verschillende niveaus gewerkt. Er vindt differentiatie plaats op inhoud en tempo. Aan leerlingen die dat nodig hebben, wordt extra les aangeboden tijdens huiswerkbegeleiding. Aan leerlingen die snel door de leerstof gaan, wordt extra uitdaging aangeboden. De resultaten van de leerlingen worden secuur bijgehouden in het leerlingenvolgsysteem (Magister), dat ook toegankelijk is voor ouders. De ouders kunnen zo precies de resultaten van hun kind volgen.

De school biedt verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan:

  •  Vmbo basis, kader en theoretische leerweg/mavo
  •  Leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo)
  •  Havo
  •  Vwo: atheneum

Het Avicenna College is een school die leerlingen goed voorbereidt op hun plaats in de Nederlandse samenleving. Naast goed onderwijs, richt de school zich op het kennis maken met andere godsdiensten en levensovertuigingen. Tevens wordt er gewerkt aan het vormen van respectvolle en verantwoordelijke mensen en leren de leerlingen de principes van democratische waarden, o.a. door hen te laten participeren in de gang van zaken op school.

Pluriformiteit

De leerlingen van het Avicenna College komen vanuit verschillende achtergronden. Deze pluriformiteit is erg belangrijk. De school heeft basisregels voor gewenst gedrag opgesteld. Als school geven we veel ruimte, zodat een ieder op zijn/haar eigen manier uiting kan geven aan zijn/haar achtergrond.

RTTI 

RTTI maakt de leerontwikkeling van iedere leerling inzichtelijk, alsook de leerprocessen van de leerlingen. Het onderwijs is hiermee ook voortdurend in ontwikkeling. Op grond van het RTTI-model worden genormeerde toetsen ontwikkeld voor alle vakken. Hiermee wordt niet alleen in beeld gebracht hoe hoog (of laag) een leerling scoort op de toets, maar ook waar het cijfer door veroorzaakt wordt. De achterliggende taxonomie (de duiding van de soort kennis of vaardigheid) geeft inzicht in de oorzaak van onvoldoende scores van de leerling. Wordt dit veroorzaakt door bijvoorbeeld een gebrek aan kennis, inzicht of toepassing? Vervolgens kan naar aanleiding van dit inzicht differentiatie plaatsvinden in de klassen. De leerlingen krijgen hierdoor de benodigde kennis aangereikt, dan wel de mogelijkheid te oefenen met toepassingen. Onderwijs op maat wordt hiermee in toenemende mate mogelijk.

CITO VAS toetsen

Het Avicenna College gebruikt toetsen van het CITO Volgsysteem. Dit systeem bestaat uit vier toetsen voor de eerste drie klassen van havo en vwo en drie toetsen voor de eerste twee klassen van het vmbo. Middels deze toetsen volgt de school de resultaten van uw kind op de voet. Ook kunnen wij deze toetsresultaten vergelijken met die van andere leerlingen in het land. De school kan uw kind zo beter begeleiden en, indien nodig, helpen. Tevens stellen de toetsresultaten ons in staat om een goed schooladvies te geven.

Begrijpend lezen

Voor nieuwe brugklassers bieden wij extra ondersteuning aan voor begrijpend lezen. Dat is belangrijk, omdat teksten goed gelezen en begrepen moeten worden. Begrijpend lezen is een vaardigheid die bij alle schoolvakken terugkomt, zelfs bij rekenen. Als jij je leesvaardigheid verder wilt ontwikkelen, dan kan dat op het Avicenna College.

Remedial teaching

Voor iedere leerling met een lwoo-indicatie wordt door de remedial teacher, in samenwerking met de leerling en ouders en onder toeziend oog van de teamleider zorg, een (individueel) handelingsplan opgesteld. Dit plan fungeert als leidraad voor het handelen van de docent en als sturings- en planningsinstrument voor de ontwikkeling en de te behalen resultaten van de leerling. Evaluatie van de handelingsplannen vindt aan het eind van iedere rapportperiode plaats met de leerling en ouders en tijdens de leerlingbespreking van de eerste lijn.

Leerlingen die geen lwoo-indicatie hebben, maar wel hinder ondervinden door een taal- en/of rekenachterstand en op basis daarvan begeleiding van de remedial teacher nodig hebben, krijgen eveneens een individueel handelingsplan. Dit handelingsplan wordt iedere rapportperiode geëvalueerd. Voor leerlingen met een relatief kleine achterstand op het gebied van taal en/of rekenen wordt een groepshandelingsplan opgesteld.

Extra inzet op Nederlandse taal

Op het Avicenna College wordt, naast het algemene taalonderwijs, extra aandacht besteed aan woordenschatverwerving, spelling- en leesonderwijs aan onze leerlingen. De vaardigheid van een vlot gebruik van de taal staat bij ons hoog in het vaandel.
Er wordt gewerkt met het computerprogramma Muiswerk. Het basisprincipe van het Muiswerkprogramma is dat diagnostische toetsen vaststellen welke gebieden de leerling onvoldoende beheerst. Vervolgens selecteert het programma de oefeningen die daarbij aansluiten. Onze leerlingen werken op die manier aan het versterken van hun deelvaardigheden.
Ook worden jaarlijks de kernvaardigheden van de leerlingen gemeten middels het CITO Volgsysteem . De resultaten worden met de landelijke normen vergeleken. De toetsen van dit volgsysteem zijn onmisbare instrumenten om de prestaties van de leerlingen te volgen en onderwijskundige beslissingen te ondersteunen. Leerlingen met leerachterstanden krijgen ondersteuning van de rt'er (remedial teacher). Samen met de rt'er wordt gekozen voor een aangepast programma voor de leerling. Dit programma kan bestaan uit een eigen leerlijn, die in en/of buiten de klas, al dan niet met directe begeleiding door de rt'er, wordt gevolgd.